Найдено 2 результата

Dante
Сб янв 06, 2007 2:59 pm
Форум: Вопросы Геологии
Тема: Àïàòèò
Ответы: 3
Просмотры: 3214

Ñïàñèáî.À åùå åñòü ðåñóðñû?
ìíåáû ïîîáøèðíåå èíîðìàöèþ :wink:
Dante
Ср дек 27, 2006 1:58 am
Форум: Вопросы Геологии
Тема: Àïàòèò
Ответы: 3
Просмотры: 3214

Àïàòèò

Ïîìîãèòå ïæë íàéòè èíôîðìàöèþ, ñòàòüè îá àïàòèòàõ, ìîæíî è íà àíãë. ÿçû÷íûå ñàéòû.
Êîíêðåòíî íóæíî: ñòðîåíèå, ôèçè÷åñêèå è õèì. ñâîéñòâà àïàòèòîâ.
Áóäó î÷ ïðèçíàòåëåí.